Warunki korzystania z serwisu
 
§ 1
Informacje ogólne
1. Niniejszy serwis internetowy: www.ecolab.pl, zwany dalej „Serwisem” jest własnością Ecolab spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Opolskiej 114, 31-323, Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083152 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 905 700 zł oraz NIP 677-002-40-11, zwanej dalej „Ecolab”.

2. Dostęp do Serwisu regulowany jest przez odpowiednie przepisy prawa, powszechnie uznane zasady postępowania odnoszące się do użytkowników Internetu oraz warunki określone poniżej.
 
§ 2
Korzystanie z Serwisu
1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność użytkownika jedynie w celu własnej informacji i rozrywki.

2. Wykorzystanie informacji zamieszczonych w Serwisie, a w szczególności podjęte na ich podstawie decyzje, dokonywane są wyłącznie na odpowiedzialność i ryzyko użytkownika.

3. Jakiekolwiek informacje i materiały zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa i zamieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
 
§ 3
Odpowiedzialność Ecolab
1. Ecolab nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza jego bezpośrednią kontrolą, w tym za jakiekolwiek szkody w oprogramowaniu komputerowym lub też innym mieniu użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do Serwisu, korzystania z niego, przeglądania jego stron bądź z pobierania z Serwisu jakichkolwiek materiałów. Ponadto Ecolab nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w odbiorze, przesyle i transmisji informacji.

2. Ecolab nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, powstałe w wyniku dostępu do Serwisu, oraz poniesione na skutek wykorzystania informacji i danych w nim zawartych. W szczególności Ecolab nie bierze odpowiedzialności za dokładność, kompletność i zupełność informacji zawartych w Serwisie.

3. Ecolab nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe wskutek dostępu oraz wykorzystania informacji do jakichkolwiek innych stron, witryn, bannerów reklamowych oraz innych serwisów, do których odesłania (tzw. linki) znajdują się w Serwisie. Połączenie z powyższymi stronami następuje na wyłączne ryzyko użytkownika.

4. Ecolab nie bierze odpowiedzialności za treść informacji oraz materiałów zawartych na stronach, o których mowa w powyższym ust. 4, w tym w szczególności, za jakiekolwiek oświadczenia w nich zawarte, a dotyczących ofert, cen, dostaw, jakości itp., jakichkolwiek towarów czy też usług sprzedawanych bądź reklamowanych, których sprzedawcą lub usługodawcą jest inny podmiot. Ponadto Ecolab nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych prowadzoną przez właścicieli innych stron.
 
§ 4
Prawa autorskie
1. Wszelkie materiały oraz informacje udostępniane w Serwisie, a ponadto zastosowany układ treści, kompozycja graficzna, zamieszczone artykuły, komentarze, felietony, notatki, publikowane zdjęcia, znaki graficzne itp. podlegają ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zarówno w całości, jak i w poszczególnych częściach.

2. Zawartość Serwisu może być wykorzystywana przez użytkowników tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

3. Korzystanie z Serwisu w celu innym, niż do użytku osobistego, w tym w szczególności kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie w jakikolwiek sposób, przy użyciu jakichkolwiek środków, dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Ecolab i wyłącznie na warunkach przedstawionych przez Ecolab.

4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe opublikowane w Serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

5. Zabronione jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek zmian, modyfikacji czy uzupełnień stron Serwisu.

6. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do respektowania powyższych obowiązków pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej, a ponadto do naprawienia szkody wyrządzonej Ecolab na skutek naruszenia powyższych zasad.
 
§ 5
Ochrona danych osobowych
1. Zabrania się przesyłania do Ecolab jakichkolwiek materiałów lub informacji niezgodnych z prawem, a także zawierających treści pornograficzne, profanujące, zniesławiające, oszczercze oraz mogących stanowić groźbę lub inne działanie naruszające przepisy prawa.

2. Ecolab, za pośrednictwem Serwisu zbiera dane osobowe Użytkowników poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej.

3. Użytkownicy Serwisu oraz osoby kontaktujące się z Ecolab mogą również przekazywać swoje dane kontaktowe wysyłając do Ecolab wiadomość elektroniczną lub też przekazując swoje dane telefonicznie.

4. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 3 i 4 jest Ecolab sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 114.
a. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji działań wynikających z przesłanych zapytań.
b. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty w ramach grupy kapitałowej Ecolab oraz na podstawie stosownych umów podmioty wspierające Ecolab sp. z o.o. w zakresie usług IT (np. hosting danych).
c. Podstawą przetwarzania danych w zakresie informacji przesyłanych poprzez formularz kontaktowy jest udzielona przez Państwa zgoda. W zakresie informacji przekazywanych za pośrednictwem poczty e-mail / telefonicznie podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwmy cel administratora danych jakim jest udzielanie odpowiedzi oraz realizacja działań podejmowanych na żądanie osób, których dane dotyczą.
d. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania udzielonej zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania.
e. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
f. Posiadają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
g. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)
h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy lub przesłania wiadomości elektronicznej. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod adres: plsekretariat@ecolab.com
 
§ 6
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
1. Serwis wykorzystuje technikę plików „cookies”, zapisywanych na komputerze użytkownika. Technika ta nie jest wykorzystywania do określania profilu użytkownika, a po zamknięciu okna przeglądarki, pliki „cookies” są automatycznie usuwane z komputera użytkownika. W przypadku wyłączenia trybu „cookies” w przeglądarce, użytkownik nie zostaje pozbawiony dostępu do zasobów Serwisu.

2. Serwis zaopatrzony jest w odpowiednie środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę informacji przekazanych przez użytkowników Serwisu przed ich niewłaściwym wykorzystaniem i jakimikolwiek modyfikacjami oraz uniemożliwiające dostęp osób niepowołanych. Dostęp do informacji przekazanych przez użytkowników Serwisu możliwy jest wyłącznie dla ograniczonej liczby osób upoważnionych przez Ecolab.
 
§ 7
Inne postanowienia
1. Publikacja odesłania (tzw. linku) do niniejszego Serwisu na innych stronach internetowych, witrynach lub serwisach wymaga udzielenia uprzedniej pisemnej zgody Ecolab.

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z funkcjonowaniem Serwisu, zasadami korzystania z jego zasobów oraz prowadzoną polityką prywatności, Użytkownicy mogą kierować pytania na następujący adres plsekretariat@ecolab.com
 


Ważne: na naszych stronach stosujemy pliki cookie

Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym na co wyrażasz zgodę. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w Swoim urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia