Informacja o projekcie

Ecolab to duża organizacja o światowym zasięgu, o urozmaiconej narodowości i mentalności, niemniej jednak pozostajemy jedną niepodzielną firmą, jednym zespołem - ze wspólną dla wszystkich kulturą.

Pracownicy Ecolab stanowią serce i duszę firmy. Spragnieni sukcesu, z zapałem dążący do jego uzyskania, stawiamy czoła nieznanemu, bez lęku podejmujemy ryzyko, ufni w naszą zdolność do generowania dobrych wyników.

 

Zgodnie z misją i strategią firmy, Pracownicy Ecolab są jej największym kapitałem. Firma dba o ich bezpieczeństwo oraz rozwój. Aby osiągnąć ambitne plany na najbliższe kilka lat, poprzez profesjonalne szkolenia chcemy nieustannie podnosić ich kwalifikacje.

 

Poprzez dwuletni Projekt Szkoleniowy „ECOLAB – światowy standard produktów, światowy standard kompetencji pracowników” organizowanych przez firmę PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oferujemy naszym pracownikom:

 • Szkolenia specjalnie dobrane do ich potrzeb
 • Narzędzia, które oferują praktyczne wsparcie dla wszystkich osób działających w wymagającym międzynarodowym środowisku
 • Kompleksowe programy uwzględniające specyfikę rynku oraz klasę produktu
 • Wsparcie starannie wyselekcjonowanych trenerów z bogatym doświadczeniem biznesowym
Projekt realizowany przez Ecolab Sp. z o. o.

www.ecolab.pl

W partnerstwie z firmą
PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o.

www.pmdg.pl

Aktualności

Dokumenty

 1. Regulamin Rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie
 2. Dokumenty rekrutacyjne

Szkolenia

Szkolenia dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla:

„Ludzie w zmianie, zmiana w ludziach.
Rola menedżera w obliczu zmian organizacyjnych”

W trakcie szkolenia będziemy poruszać zagadnienia związane z rozumieniem mechanizmów zmian, jakie mogą zachodzić w organizacji, zespołach czy na poziomie indywidualnym. Zajmiemy się także rolą kadry menedżerskiej we wprowadzaniu zmian, jako tej, która może zachęcać lub zniechęcać do zmiany swoich podwładnych. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania i ćwiczenia metod i narzędzi wspierających przeprowadzanie zmiany na poziomie zespołowym oraz indywidualnym. Zajmiemy się rolą komunikacji jako kluczowej w procesie zmiany oraz rozpoznawaniem postaw pracowników. Będziemy wzmacniać umiejętności diagnozowania postaw wśród pracowników a następnie wybór adekwatnej interwencji menedżerskiej jako element wzmacniający zaangażowanie w zmianę. Zajmiemy się także zagadnieniami wzmacniania postawy pro aktywnej wśród uczestników oraz ich podwładnych.

Szkolenia językowe

Szkolenia językowe w projekcie „Ecolab – światowy standard produktów, światowy standard kompetencji pracowników” powierzone zostały szkole językowej Empik School. Szkołę wyróżnia wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczania języków obcych, innowacyjne metody dydaktyczne oraz rozbudowane portfolio klientów biznesowych. Empik School proponuje swoim klientom indywidualne podejście do nauki, uwzględniające ich potrzeby związane z pracą w wymagającym, międzynarodowym środowisku biznesowym. W ofercie szkoły mieszczą się kursy ogólne, jak i specjalistyczne, indywidualne oraz grupowe. Realizację danego kursu za każdym razem poprzedza szczegółowe rozeznanie potrzeb szkoleniowych.

Do przeprowadzenia szkoleń wyznaczeni zostali lektorzy spełniający wysokie wymagania klienta biznesowego. Posiadają oni dyplomy ukończenia studiów filologicznych na renomowanych uczelniach krajowych, zaś w przypadku native speakerów – dyplomy ukończenia studiów wyższych w kraju pochodzenia. Lektorzy ci mają wieloletnie doświadczenie w pracy z kadrą zarządzającą i pracownikami przedsiębiorstw działających na rynku regionalnym i międzynarodowym.

Nadzór ze strony Empik School nad wszelkimi działaniami w ramach zamówienia należy do profesjonalnej kadry zarządzającej, którą tworzą koordynator zamówienia i metodyk językowy, posiadający bogate doświadczenie w realizacji skomplikowanych zamówień biznesowych.

Szkolenia sprzedażowe

Program szkolenia:
 1. Warsztaty efektywności indywidualnej Insights pozwolą uczestnikom:
  1. Zrozumieć własny styl funkcjonowania i jego konsekwencje w relacjach z klientami
  2. Stworzyć „skrojone na miarę” strategie sprzedaży
  3. Podnieść efektywność relacji biznesowych
 2. Warsztaty asertywności dadzą uczestnikom odpowiedź na pytanie:
  1. Jak ocenić własny potencjał asertywności i zrozumieć jego źródła
  2. Jak bronić swoich potrzeb uwzględniając potrzeby klienta
  3. Jakimi narzędziami komunikacji asertywnej posługiwać się w określonych sytuacjach biznesowych
 3. Szkolenie z zakresu reguł wywierania wpływu dotyczyć będzie wiedzy i umiejętności obejmujących:
  1. Rozpoznawanie i stosowanie zaawansowanych narzędzi perswazji
  2. Mobilizowanie klienta do podjęcie decyzji
  3. Radzenie sobie z manipulacją w kontaktach biznesowych

Kursy informatyczne

Altkom Akademia zajmuje się kształceniem zawodowym dorosłych w obszarze informatyki i nauk informacyjnych. Jest to działalność edukacyjna wymagająca specjalnego podejścia, zarówno w zakresie doboru materiału, jak i samego sposobu kształcenia.
Zasadniczym celem procesu edukacyjnego jest w tym przypadku przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych w praktyce zawodowej w taki sposób, aby podstawy teoretyczne zostały przekazane niejako „w tle”, umożliwiając samodzielne rozwijanie nabytych umiejętności. Sposób przygotowania, organizacji i realizacji zajęć kształcenia zawodowego dla dorosłych jest odmienny od wzoru akademickiego. Altkom Akademia w swoim podejściu metodycznym uwzględnia specyfikę tego rodzaju szkoleń.

Zawodowe przygotowanie instruktorów jest czynnikiem decydującym o powodzeniu procesu szkoleniowego. Z wieloletnich doświadczeń Altkom Akademii wynika, iż najlepsze rezultaty można osiągnąć z kadrą zawodowych instruktorów, współpracujących z firmą na stałe. W Altkom Akademii pracuje ponad 120 instruktorów, legitymujących się certyfikatami zawodowymi i trenerskimi największych producentów oprogramowania. Tworzą oni 9 zespołów kompetencyjnych, zgrupowanych wokół wiodących technologii informatycznych.

Zajęcia w Altkom Akademii prowadzone są w oparciu o sprawdzoną w ciągu wielu lat doświadczeń metodykę:
 • Zajęcia odbywają się w małych grupach (max. 10 osób), aby przekazywanie wiedzy było efektywne oraz zaangażowanie słuchaczy maksymalne,
 • Wiedza instruktora wykracza co najmniej o jeden poziom w stosunku do prowadzonych zajęć, instruktor powinien mieć doświadczenie praktyczne w prezentowanym temacie,
 • Rozpoczęcie zajęć poprzedzone jest rozpoznaniem przygotowania słuchaczy do szkolenia oraz staranną analizą ich doświadczeń i potrzeb,
 • Na wstępie szkolenia słuchacze zapoznawani są z planowaną zawartością merytoryczną kursu, jego przebiegiem czasowym oraz ustalane są reguły prowadzenia zajęć,
 • Metoda przekazywania wiedzy jest interaktywna – w stałym dialogu ze słuchaczami, z uwzględnieniem poziomu przygotowania słuchaczy,
 • W trakcie zajęć wykorzystywane są różnorodne metody dydaktyczne (wykład, pokaz, prezentacja, ćwiczenia, laboratorium, dyskusja, test, itp.),
 • Proces nauczania wspierany jest przez metody wizualne,
 • Przeprowadzanie zajęć odbywa się z zapewnieniem kontroli przekazywanych treści programowych (utrzymanie rygorów programowych i czasowych),
 • Każdy nowy temat poprzedzony jest wprowadzeniem pojęć podstawowych i zapoznaniem słuchaczy z jego zawartością programową,
 • Słuchacze mają możliwość testowania zdobywanej wiedzy w praktyce,
 • Na zakończenie tematu odbywa się jego podsumowanie oraz podkreślenie najważniejszych elementów,
 • Utrzymywana jest stała kontrola postępów przyswajania wiedzy przez słuchaczy (nadzorowane ćwiczenia praktyczne, podsumowania, testy wiedzy),
 • W trakcie szkolenia instruktor jest gotów do udzielania dodatkowych wyjaśnień, związanych z przedmiotem zajęć,
 • Instruktor umiejętnie i wyraziście posługuje się językiem polskim, dba o czystość językową i semantyczną używanych pojęć,

Po zakończeniu zajęć słuchacze mają możliwość kontaktu z instruktorem, celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień i/lub wskazówek praktycznych, związanych z tematem odbytych zajęć.

Trenerzy

Szkolenia managerskie

Monika Kuras
Jest trenerem od 1999 roku. Z wykształcenia psycholog z dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Doświadczenie w biznesie zdobywała pracując 6 lat m.in. w dziale HR dużej instytucji finansowej, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.
Specjalizuje się w tematyce związanej z motywowaniem i oceną, a także wsparciem działów HR. Ma także duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki przywództwa, zarządzania i coachingu. Interesuje się rozwojem osobistym w ujęciu Analizy Transakcyjnej, przygotowuje i prowadzi warsztaty pozwalające uzyskiwać większą autonomię i świadomość wśród uczestników.
Pracuje z trenerami wewnętrznymi, doskonaląc ich umiejętności i kompetencje trenerskie. Prowadzi konsultacje w organizacjach i coachingi indywidualne. Ponadto brała udział w audytach wewnętrznych i we wdrażaniu systemów ocen i rozwoju pracowników.
Prowadziła szkolenia m.in. dla: Adidas Poland, Capgemini Polska, Citibank Handlowy, Deutsche Bank, EDF Polska, Enion S.A., Felix Polska, GE Money Bank, ING Bank Śląski, International Paper S.A., Onet.pl, PKO BP, Rossman Supermarkety Drogeryjne, TP S.A.,Unilever Polska.

Posiada certyfikat Extended Disc® w zakresie typologicznych analiz indywidualnych i grupowych oraz certyfikat podyplomowego kursu Terapii Rodzin. Ukończyła II stopień kursu dla Trenerów oraz Szkołę Coachingu Relacyjnego. Aktualnie po rocznym kursie certyfikacyjnym Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej (Certificate In Developmental TA)Ewa Brach-Pogoda
Trener, konsultant, ekspert w obszarze szkoleń i rozwoju z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w dużych organizacjach. Wspiera kadrę zarządzającą w zarządzaniu zespołami. Inicjuje i koordynuje działania związane z procesem rozwoju kompetencji pracowników. Projektuje i wdraża narzędzia zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych projektów Assessment i Development Center oraz szkoleń interpersonalnych. Łączy teoretyczną wiedzę z możliwościami i ograniczeniami, jakie stwarzają codzienne sytuacje. W pracy z ludźmi wykorzystuje koncepcję Analizy Transakcyjnej oraz podejście systemowe w celu usprawniania komunikacji, rozwiązywania konfliktów, a także diagnozy i planowania interwencji w organizacjach. Jest członkiem – współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej.
Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkołę Trenerów i Konsultantów Zarządzania. Obecnie uczestniczy w procesie zdobywania Europejskiego Certyfikatu Analityka Transakcyjnego, w obszarze Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej. Posiada także certyfikat uprawniający do pracy metodą Extended Disc®.

Szkolenia sprzedażowe

Marcin Domaszewski
Z wykształcenia biolog molekularny i ekonomista , w trakcie studiów psychologicznych. Doświadczenie w sprzedaży w branży farmaceutycznej – sales manager. Od 7 lat trener; największe projekty realizowane dla: Sanofi-Aventis, Falck Medycyna, dr Irena Eris, Martin Bauer Multeafil, Royal Unibrew, Wrigley, Hoop, Akademia Medycyny Praktycznej. Andrzej Wiszenko
Absolwent ekonomii SGH. Doświadczenie na stanowisku business unit managera w firmach Procter & Gamble i Bristol Myers Squibb. Jako trener przez 14 lat realizował projekty dla: Roche, Zentiva, IP Klucze, SCA Hygiene, S.C. Johnson, Astellas, Polska Grupa Doradcza.

Kontakt

Biuro projektu

Ecolab Sp. z o .o.

ul. Kalwaryjska 69
30-504 Krakow

www.ecolab.pl

Tel.: 48-12-2616 100
Fax.: 48-12-2616 101

Partner projektu

PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.

Tel.: (12) 292 76 32 | (12) 383 38 38
Fax.: (12) 292 76 32 | (12) 383 38 40
www.pmdg.pl